ค่ายภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนผดุงนารี ได้จัดกิจกรรมการอบรม ค่ายภาษาฝรั่งเศส

แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560