สักการะ พระพุทธผดุงนารี และ พระภูมิเจ้าที่

ผู้อำนวยการ ดร.มีศิลป์  ชินภักดี

นำคณะครู ตัวแทนนักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา 

สักการะ พระพุทธผดุงนารี และ พระภูมิเจ้าที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

เพื่อความเป็นศิริมงคล และ ความร่มเย็นเป็นสุข